Prakticky neomezené možnosti cestování a komunikace s lidmi z celého světa vede přirozeně k tomu, že sňatky lidí z různých zemí jsou stále častější. Láska si zkrátka nevybírá a žádné velké překážky neklade zamilovaným párům s různými pasy ani právní řád.

Při přípravě takového sňatku je ale samozřejmě potřeba naplnit některé podmínky a náležitosti, které se liší od podmínek platných pro uzavírání sňatků dvou lidí se stejným občanstvím.

Jak je tomu tedy v České republice? Co je třeba k zavření manželství českého občana České s cizincem, pokud bude sňatek uzavírán na území České republiky?

Základní podmínky

Na území našeho státu může český občan uzavřít manželství s cizím státním příslušníkem jak formou sňatku občanského, tak toho církevního. Platí přitom to samé jako u sňatku dvou českých občanů – manželství uzavírají dobrovolně a za účasti dvou svědků. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě předložení dokladů.

O sňatek žádají snoubenci v místě, kde chtějí sňatek uzavřít, jedná se tedy buď o příslušný matriční úřad, anebo místní církevní organizaci. Tam si také vyzvednout „Dotazník k uzavření manželství“, který po vyplnění odevzdávají společně s potřebnými dokumenty. Za uzavření sňatku, pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR je také účtován poplatek 2000 Kč.

Dokumenty potřebné k uzavření sňatku s cizincem

Pro české občany je definice dokladu jasná, jedná se o oficiální doklady s charakterem veřejné listiny (občanský průkaz, cestovní pas…). V případě cizinců závisí na tom, zda se jedná o doklady vydané zemí, se kterou má Česká republika smlouvu „o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných“, anebo je vydávající stát signatářem tzv. Haagské úmluvy.

Pokud ano, je situace jednodušší a postačí ověřovací doložka, tzv. „Apostille“. V případě, že neplatí ani jedna z výše uvedených podmínek, je třeba, aby byl doklad opatřen superlegalizační doložkou. V každém případě pak musí být proveden úřední překlad do češtiny.

Mezi potřebné dokumenty, které jsou přikládány k dotazníku patří rodný list, doklad o státním občanství, výpis o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu a pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list manžela/manželky.

Reálně je však některé informace schopen matriční úřad zjistit ze základního registru obyvatel a dalších rejstříků a není proto třeba dokládat je v papírové podobě.

Cizinec musí předložit navíc doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, mladší než 6 měsíců, potvrzení o uznání manželství v jeho domovské zemi (pokud je uzavíráno zástupcem) a také Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR ne starší než jeden týden.

Pokud cizinec nerozumí českému jazyku, je nutná i přítomnost tlumočníka, kterého samozřejmě zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Nyní nezbývá než popřát – hodně štěstí.

IRS Czech

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/svatba-cizinec.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/svatba-cizinec-150x150.jpgPR-leadersZprávyPrakticky neomezené možnosti cestování a komunikace s lidmi z celého světa vede přirozeně k tomu, že sňatky lidí z různých zemí jsou stále častější. Láska si zkrátka nevybírá a žádné velké překážky neklade zamilovaným párům s různými pasy ani právní řád. Při přípravě takového sňatku je ale samozřejmě potřeba naplnit některé podmínky a náležitosti, které se liší od podmínek platných...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku