Zaměstnanci pocházející ze zahraničí představují pro firmy působící v České republice velmi důležitou součást lidských zdrojů, a to na všech úrovních od běžných až po specializované manuální činnosti, a také v oblasti transferu odborných znalostí.

Většina zaměstnání, které nevyžadují specifickou odbornost, zaměstnává cizince běžným náborovým procesem, u uchazečů o zaměstnání s vyššími nároky na kvalifikaci je však zpravidla požadováno ověření, případně uznání konkrétního stupně vzdělání dosaženého v zahraničí, a to prostřednictvím procesu nostrifikace dokumentu dokládajícího jeho úspěšné ukončení.

Proces uznávání nejvyššího dosaženého vzdělání ze zahraničního institutu

Získání zaměstnání s vyšší kvalifikační úrovní nebo odborností u českých firem či firem se sídlem v České republice je obvykle podmíněno doložením dosaženého vzdělání, které uchazeč deklaruje v životopise.

Pokud bylo toto vzdělání dokončeno na některém ze zahraničních vzdělávacích institucí, je pro jeho uznání nutné projít procesem nostrifikace, tedy ověření vzdělání, který vyžaduje splnění několika legislativně stanovených podmínek.

Pokud se k danému procesu chystáte, je nutné oslovit příslušný orgán, jež nostrifikaci provádí – v České republice se tyto orgány liší v závislosti na tom, jakou úroveň vzdělání chcete uznat, tzn. středoškolské nebo vysokoškolské.

Nostrifikace je požadována také v případě, že se ucházíte o studium v některém z akreditovaných studijních programů na školách v České republice, kdy podmínky k přijetí ke studiu vyžadují ukončení nižšího stupně vzdělání na požadované úrovni.

Podmínky nostrifikace pro různé zahraniční státy

Podmínky pro uznávání vzdělání se mohou lišit vzhledem k tomu, z jakého státu cizinec pochází. V České republice je automaticky uznáváno dosažené vzdělání pouze u zaměstnanců přicházejících ze Slovenské republiky, u ostatních je nutné provést nostrifikaci.

V prvním kroku před vlastním podáním žádosti je nutné ověřit, do jaké míry je potřeba dokázat pravost samotného dokumentu (vysvědčení či vysokoškolského diplomu).

Nepochází-li cizinec ze země, s níž má Česká republika podepsánu bilaterální smlouvu, jež zrušuje nutnost vzájemného ověřování pravosti listin, je nutné jej opatřit apistolou nebo jej superlegalizovat (v závislosti na tom, zda je země původu dokumentu signatářem Úmluvy o apistole či nikoliv) – každý s těchto úkonů je řízen vlastním procesem, na jehož konci je legitimně ověřena pravost dokumentu.

Proces uznávání středoškolského vzdělání

Nostrifikace středoškolského vzdělání je realizována u krajského úřadu příslušného místu pobytu cizince. Proces je zahájen podáním žádosti, kterou doplňují dokumenty prokazující dosažení vzdělání v zahraničí, tzn.:

  • vysvědčení včetně výpisu všech absolvovaných předmětů opatřené ověřením pravosti, je-li nutné, a notářsky ověřené
  • soudní překlad dokumentu
  • dokumenty o změně rodinného stavu v případě, že jméno na dokumentu není shodné se současným jménem
  • dokument dokládající místo pobytu v České republice (např. nájemní smlouva)

Žádost na předepsaném formuláři se společně s ostatními dokumenty podává na místně příslušný krajský úřad, přijetí je podmíněno uhrazením správního poplatku (1000 Kč) a jeho vyřízení má lhůtu 30-60 dnů.

V rámci tohoto procesu dochází k ověření absolvování všech předmětů porovnáním s osnovami středních škol stejného zaměření. V případě chybějící kvalifikace u některého z předmětů nařizuje úřad složení nostrifikační zkoušky.

Proces uznání vysokoškolského vzdělání

Chcete-li ověřit dosažené vysokoškolské vzdělání, liší se proces jeho uznání především s ohledem na instituci, u které je realizován. Nostrifikace diplomu(vysokoškolského či univerzitního) zajišťují české vysoké školy s akreditovaným studijním programem odpovídajícího zaměření. Spolu s žádostí o nostrifikaci, na níž má obvykle vysoká škola speciální formulář, je nutné podat:

  • diplom včetně výpisu všech absolvovaných předmětů opatřený ověřením pravosti, je-li nutné, a notářsky ověřený
  • soudní překlad notářsky ověřených dokumentů
  • dokumenty o změně rodinného stavu v případě, že jméno na dokumentu není shodné se současným jménem

Podání žádosti společně s ostatními dokumenty je podmíněno zaplacením správního poplatku (3000 Kč), lhůta pro vyřízení žádosti se pohybuje mezi 30 a 60 dny.

U nostrifikace diplomu již nebývá v případě neúplné kvalifikace nařízena nostrifikační zkouška, pokud náplň absolvovaného studijního programu neodpovídá akreditaci vysoké školy, je žádost zamítnuta a je nutné vyzkoušet podání u jiné vysoké školy.

Zjednodušení procesu nostrifikace

Uznání dosaženého vzdělání je administrativně a také časově náročný proces. Pro jeho urychlení a také zajištění všech potřebných požadavků při podávání žádosti je optimální využít služeb pracovních agentur např. IRS Czech, jež mají široké zkušenosti s danou problematikou.

Jejich prostřednictvím můžete nejen dosáhnout nostrifikace již při prvním podání, jelikož vám poskytnou odpovídající poradenství případně za vás žádost se všemi podklady podají, ale také vám pomohou zprostředkovat zaměstnání odpovídající vašim schopnostem a nárokům.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/nostrifikace.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/nostrifikace-150x150.jpgPR-leadersEkonomikaZprávyZaměstnanci pocházející ze zahraničí představují pro firmy působící v České republice velmi důležitou součást lidských zdrojů, a to na všech úrovních od běžných až po specializované manuální činnosti, a také v oblasti transferu odborných znalostí. Většina zaměstnání, které nevyžadují specifickou odbornost, zaměstnává cizince běžným náborovým procesem, u uchazečů o zaměstnání s vyššími nároky...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku